:: S I N O B A N K N O T E ::
 繁體 简体 EnglishPick Number:P067
面额:50 圆
印制年:1992
发行日期:1992.7.13
大小:148 mm x 74 mm
解析度:137
全新市价 (澳门币):
正面主要:舞狮
正面次要: 
反面主要:九十年代澳门景色与澳氹大桥
反面次要: 
水印:中式帆船 
备注:签名表 

:: 澳门币 > 大西洋 1990 系列 ::
 


P065 10 圆 1991

P066 20 圆 1996

P067 50 圆 1992

P068 100 圆 1992

P069 500 圆 1990

P070 1000 圆 1991

©©© 神州錢鈔 SinoBanknote 写信给站长 ©©©