:: S I N O B A N K N O T E ::
 繁體 简体 EnglishPick Number:P101
面额:10 圆
印制年:2001
发行日期:2001.1.8
大小:138 mm x 69 mm
解析度:300
全新市价 (澳门币):
正面主要:东望洋灯塔
正面次要: 
反面主要:澳门中国银行大厦
反面次要:莲花图案 
水印:莲花 
备注:签名表 

:: 澳门币 > 中银 2001 系列 ::
 


P101 10 圆 2001

©©© 神州錢鈔 SinoBanknote 写信给站长 ©©©